Hospitals

  • Dr.Yuvaraj Hospital, Chenimalai.
  • Aadhar Hospital,Tirupur.
  • KKR-ENT Hospital, Chennai.
  • Sundaram Medical Foundation, Chennai.
  • Madurai Hospital, Madurai
  • Proposed Eye Hospital, Coimbatore
  • Preethi Hospital , Madurai
  • Shree Ragavendra hospital, Vellore
  • Dr.Murugaraj Hospital, Ariyalur
  • MRP Hospital, Chennai